Vrije School Zutphen

Schooltijden

ROOSTER
Periodeonderwijs 8.55 – 10.40 uur
Pauze 10.40 – 11.00 uur
3e uur 11.00 – 11.45 uur
4e uur 11.45 – 12.30 uur
Pauze 12.30 – 13.00 uur
5e uur 13.00 – 13.45 uur
6e uur 13.45 – 14.30 uur
7e uur 14.30 – 15.15 uur
8e uur 15.15 – 16.00 uur
9e uur 16.00 – 16.45 uur


Afwezigheid

Te laat komen
Leerlingen die te laat bij de les arriveren, melden zich altijd bij de receptie. Er wordt dan nagegaan of er sprake is van overmacht. In dit geval heeft de leerling op vertoon van een te laat briefje zonder consequenties toegang tot de les. Indien er geen sprake is van overmacht treden de regels van het leerlingenstatuut in werking. Blijkt een leerling tweemaal zonder geldige reden te laat te zijn gekomen, dan zal hij of zij bij iedere volgende keer één lesuurtijd moeten inhalen. Bij veelvuldig te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Ziekmelding
Ziekmeldingen dienen tussen 8.15 en 9.45 uur door één van de ouder(s) bij de school te zijn gedaan, bij voorkeur telefonisch op nummer 0575-538759 voor beide locaties. Indien de leerling hersteld is, geven de ouder(s)/verzorger(s) aan de leerling een briefje mee waarop vermeld staat op welke dagen de leerling ziek was.

Verlof
Indien een leerling om andere redenen één of meer dagen afwezig is, dient dit twee weken van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding te worden aangevraagd. De officiële aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie en als bijlage bij dit artikel beschikbaar. Op de achterzijde van deze formulieren staan de wettelijke regels op grond waarvan bijzonder verlof kan worden verleend.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 050_Aanvraag schoolverlof.pdfAanvraag schoolverlof[ ]174 Kb

Vakantierooster 2017 - 2018

Herfstvakantie : za. 14 oktober t/m zo. 22 oktober 2017

Vrije dag : di. 28 november 2017* (i.v.m. rapportvergaderingen)

Kerstvakantie : za. 23 december 2017 t/m zo. 7 januari 2018

Vrije dag : ma. 29 januari 2018

Krokusvakantie : za. 24 februari t/m zo. 4 maart 2018

Vrije dag : di. 13 maart 2018 leerlingen vrij i.v.m. Conferentie Vrije Scholen

Vrije dag : wo. 14 maart 2018* (i.v.m. rapportvergaderingen)

Goede Vrijdag : vr. 30 maart 2018

2e Paasdag : ma. 2 april 2018

Studiedagen personeel : ma. 23 april + di. 24 april 2018

Vrije dagen : wo. 25 april + do. 26 april 2018

Koningsdag : vrij. 27 april 2018

Meivakantie : za. 28 april t/m zo. 6 mei 2018

Hemelvaart : do. 10 mei 2018

Vrije dag : vrij. 11 mei 2018 (dag na Hemelvaart)

2e Pinksterdag : ma. 21 mei 2018

Zomervakantie : za. 14 juli t/m zo. 26 augustus 2018

* De leerlingen uit de klassen: 10 Fliert, 10 Loo, 10 Regge1, 10Regge1, 12 Berkel, 12 Dinkel, 12 Floo, 12 IJssel, 12 Slinge hebben op deze dag gewoon les.


Informatievoorziening

Op deze site vindt u informatie voor bezoekers. Binnen school wordt de informatie gedeeld via GoogleApps, een geïntegreerde omgeving. Hierin hebben alle leerlingen en medewerkers een mailadres en worden documenten gedeeld, sites aangemaakt met informatie, roosters aangeboden etc. etc.

Hiernaast is voor leerlingen en ouders de mentor het aanspreekpunt voor informatie.

In het menu Contact vindt u vele mogelijkheden om de juiste persoon binnen de schoolorganisatie te vinden.