Vrije School Zutphen

Aanmelden 2015-2016

Van harte welkom op de website van de Vrijeschool Zutphen VO!

Graag geven wij u enige informatie over het voortgezet onderwijs in Zutphen. Deze zelfde informatie verstrekken alle scholen bij de aanmeldprocedure.

De Zutphense scholen voor voortgezet onderwijs vinden het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om op lange termijn garant te blijven staan voor een breed en divers onderwijsaanbod van hoge kwaliteit in de regio Zutphen. In december 2012 hebben de scholen voor VO een intentiebesluit ondertekend waarin zij deze afspraak vastgelegd hebben. Samenwerking op diverse terreinen vindt inmiddels plaats.

Sterke schommelingen in de leerlingenaantallen, zowel naar boven als naar beneden, zetten zowel de kwaliteit als de continuïteit van het onderwijs op scholen onder druk. Vandaar dat de Zutphense scholen onderling een indicatie afgesproken hebben over het maximum aantal leerlingen dat per school in schooljaar 2015/2016 geplaatst kan worden. Bij het vaststellen van dit maximum is uitgegaan van recente leerlingen aantallen en beschikbare ruimte. Wanneer het afgesproken maximum aantal aanmeldingen overschreden wordt, zal de desbetreffende school in overleg met ouders, leerlingen en waar nodig basisschool overleggen over inschrijving bij een van de andere scholen.

Ouders melden zelf hun kind aan via onze website. Aanmeldingen moeten uiterlijk op 31 maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar binnen zijn. Aanmeldingen die ná 31 maart binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de school plaats is.

NB: INMIDDELS IS ONZE AANMELDINGSTERMIJN GESLOTEN. VOOR EVENTUEEL ALSNOG AANMELDEN VAN UW KIND DIENT U EEN MAIL TE STUREN NAAR DE DESBETREFFENDE AFDELINGSCOORDINATOR.

Gegevens afdelingscoördinatoren