Vrije School Zutphen

MR

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). In sommige gevallen moet de MR instemmen met een voorgenomen besluit voor het kan worden uitgevoerd. In andere gevallen kan zij advies geven.
De MR is samengesteld uit docenten, onderwijondersteunende medewerkers, ouders en leerlingen. Zij worden gekozen om namens hun geleding de belangen van hun geleding te behartigen. De MR vergadert gemiddeld eens per twee weken. Als u een vergadering bij wilt wonen, kan dat altijd. Ook als u een kwestie wilt aankaarten bij de MR kan dat.

In de MR zitten de volgende personen:

Jorien Quirijnen (ouder en GMR-lid),
Sebastiaan Hanekroot (ouder en voorzitterMR)
Yüksel Bulut (docent en GMR-lid)
Tjerk de Vries (docent en notulist)
Sabine Liebetanz (docent)
Veron van Unen (OOP)
Daniel Haring (leerling)
Rimmert Riedstra (leerling)

U kunt het secretariaat bereiken via de Contact-pagina
Informatie over vergaderdata of opvragen van notulen kan ook via mailadres van het secretariaat.

 


GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is behoorlijk belangrijk voor iedereen in de schoolorganisatie én ook voor ouders, die immers ook vertegenwoordigd zijn in de GMR.

In de GMR hebben zitting:
Jorien Quirijnen (voorzitter, oudergeleding VS Zutphen)
Yuksel Bulut (waarnemend secretaris, personeel VS Zutphen)
Aleid Hiethaar (personeel VS Zutphen)
Sybren Nauta (personeel Parcival)
Ymke Ma (personeel Parcival)/Evelyn Varkevisser (personeel Parcival)
Geen oudergeleding Parcival