Vrije School Zutphen

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij zijn verheugd dat elk jaar blijkt dat de ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor hun kind en daarvoor een zelfbepaalde ouderbijdrage toezeggen en overmaken. De bekostiging van de personele en materiële kosten door het ministerie is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde school en dekt niet de extra uitgaven voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan ambachtelijke en kunstzinnige vakken die in kleine groepen worden gegeven. In de tabel staan richtbedragen. De bijdrage is vrijwillig. Ouders dragen bij wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden.

De tabel heeft als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Als een ouder niet of in geringe mate in staat is een ouderbijdrage over te maken, is er voor de leerling geen enkele belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdragen mogelijk wordt gemaakt. In het najaar wordt aan de medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid.